การขอต่ออายุใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของสี่หน่วยงาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  วาระที่ 4.2 เรื่องการขอต่ออายุใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ของสี่หน่วยงาน ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

3_2557__42__2