ผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  วาระที่ 4.12  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่องการจัดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

3_2557412