สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างทรูมูฟกับทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่  4.8 เรื่องการทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระหว่างบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (วาระคงค้าง)  ซึ่งกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้

1_2577__48