ร่างประกาศเรื่องนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมฯ และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่  4.14 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. … และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …  เพื่อนำไปจัดรับฟังความคิเห็นสาธารณะ  ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนิกเหนิือจากมติที่ประชุมไว้ดังนี้

1_2577__414