ส่งมอบงานการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557  วาระที่  3.2 เรื่องผลการส่งมอบงานการดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ประจำปี 2553  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้

1_2557__32