การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือสายส่งสัญญาณต่างๆ บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ในวาระที่ 4.9  เรื่องแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือสายส่งสัญญาณต่างๆ บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและยังมิได้มีความเห็นชอบต่อแนวทางที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

แต่รายงานการประชุมได้สรุปมติที่ประชุมว่ามีการเห็นชอบ ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  จึงทักท้วงรายงานการประชุม แต่ไม่เป็นผล   ดังนั้นจึงขอสงวนความคิดเห็นและเปิดความเห็นต่างดังนี้

19-25571