มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของบริษัทเอเชีย บรอดคาสติ้ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 40/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556  ในวาระที่ 4.3 เรื่องการพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของบริษัทเอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

40_2556___43