ความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ต่อการกำหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.1 เรื่อง ความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมต่อการกำหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (วาระคงค้าง)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างประชุมและไม่ได้ลงร่วมลงมติในวาระนี้  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

40_2556__------------------------------