ปรับปรุงร่างแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมตามมติที่ประชุม กทค.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.6 เรื่องการแก้ไขปรับปรุงร่างแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมตามมติที่ประชุม กทค. ของผู้ใหบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 2.1 GHz  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ตั้งข้อสังเกตที่นอกเหนือจากมติที่ประชุมไว้ดังนี้

38_2556__46