กสท คัดค้านมติ กสทช.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีข้อสังเกตต่อ วาระที่ 3.2 เรื่องบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คัดค้านมติ กสทช. ครั้งที่ 8/2556   ดังต่อไปนี้

38_2556__32