กสท คัดค้านการแก้เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.21 เรื่องบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) คัดค้านการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

38_2556_421