สัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทแอมเน็กซ์

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.7  เรื่องการพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทแอมเน็กซ์ จำกัด (บริการอินเทอร์เน็ต) ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

38_2556_47