ผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 37/2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในการพิจารณาวาระที่ 4.1 เรื่องรายงานผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนรายชื่อ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 นั้น   เนื่องจาก กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ไม่ได้ลงมติ แต่มีข้อสังเกตต่อกระบวนการเสนอวาระ จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

37__2556__41