แก้ไขข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 37/2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.2 เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีการแก้ไขข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800 MHz  ให้สอดคล้องกับมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังรายละเอียดต่อไปนี้

37_2556_42