เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 24 กันยายน 2556  ในวาระที่ 4.3 เรื่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

34_2556__43