(ร่าง) ประกาศเรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 24 กันยายน 2556  ในวาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. …  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

34_2556__42