บ.แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ในวาระที่ 5.4 เรื่อง บริษัทแอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังรายละเอียดต่อไปนี้

31_2556__54