ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมในวาระที่ 5.6 เรื่องปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

31_2556_56