สัญญาใช้บริการ CAT ON Net CAT hinet CAT hotnet ของ กสท

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อวาระที่ 4.15 เรื่องการพิจารณาแบบสัญญาใช้บริการ CAT ON Net CAT hinet CAT hotnet ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
31_2556__415