การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขนบท้ายใบอนุญาตของทีโอที และกสท

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 30/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา   ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อ วาระการประชุมที่ 4.2 เรื่องรายงานผลการพิจารณา ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและพฤติกรรมในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีการกำหนดมาตรการรองรับการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาเพื่อมิให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ  ซึ่งขอเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

30_2556__42