บ.เอ็มลิ้งค์และบ.ดิจิตอลเจน ขอขยายเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.2 เรื่องบริษัทเอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอลเจน จำกัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ MVNO   ซึ่งกสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติ มีรายละเอียดดังนี้
29_2556__42