มาตรการเยียวยากรณีถูกคิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556  ในวาระที่ 4.2 เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ร้องเรียนกรณีถูกคิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการ สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้
27_2556_42