เรื่องร้องเรียนและการโต้แย้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556  ในวาระที่ 4.1 (วาระคงค้าง) เรื่อง พิจารณารับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคและการโต้แย้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความคิดเห็นต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

27__2556__41