ร่างหลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. …   ซึ่งกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

26_2556_53