ระยะเวลาดำเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ของดออกเสียงลงมติในวาระที่ 5.5 เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz จึงขอเปิดเผยเหตุผลและความคิดเห็นดังนี้

26__2556__55