บ.ทรู อินเทอร์เน็ตกับกรณีเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ในวาระที่ 4.5   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
25__2556__45