ข้อพิพาทการทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายของ CAT กับ DTAC และ CAT กับ AIS

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความคิดเห็นในหมายเหตุของวาระการประชุมที่ 4.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
23__2556__43