ร่างประกาศเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  ได้ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมในวาระที่ 4.19 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. … จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้
23__2556__419