ต่ออายุใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองเป็นการชั่วคราวของบริษัทแอดวานซ์ฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 19/2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่ 4.5 เรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของบริษัทแอดวานซ์ฯ  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

19__2556__45