เรื่องการขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556   วาระ 4.11 เรื่องการขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 1663 หมายเลข 1664 และหมายเลข 1666 ของสภากาชาดไทย  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติ และขอบันทึกความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้
17_2556__411