หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2556 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556  ในวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาคำขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ 3) ครั้งที่ 5/2556)   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  มีความเห้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติ ซึ่งขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
17__2556__41