พิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญาให้บริการของบ.แอดวานช์ ไวร์เลส บ.แทค เนทเวอร์ค บ.ฟิวเจอร์ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานช์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัทเรียล ฟิวเจอร์ จำกัด  ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก  ในสาระบางข้อของสัญญา จึงของเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

15_2556__41