แก้ไขร่างรายงานกระประชุม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้พิจารณาร่างรายงานการประชุม และเห็นว่าควรแก้ไขร่างรายงานกระประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
15_2556