ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ กม. การดำเนินกิจการของ บ บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด กรณีการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800 MHz กับบริษัท กสท.

การประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556  ในวาระที่ 4.1 เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด กรณีการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800 MHz  กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
13_2556__41