เกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 3 เมษายน 2556  ในวาระที่ 5.2 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้
12__2556__52