การต่ออายุใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 3 เมษายน 2556   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาได้ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 และวาระที่ 4.9  ดังนี้
12__2556__47