การเพื่อโอนย้ายผู้ใช้บริการและการดำเนินการเพื่อไม่ให้ “ซิมดับ”

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในวาระที่ 4.6 เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อโอนย้ายผู้ใช้บริการ และแนวทางการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดกรณี “ซิมดับ” จึงขอเปิดเผยความคิดดังนี้
11__2556__46