มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์พิเศษ 4 หลัก

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในวาระที่ 4.15 เรื่องมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์พิเศษ 4 หลัก  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
11__2556_415