ความเห็นต่อร่างประกาศ มาตรการคุ้มครองผู้ใชเบริการในกรณีสิ้งสุดการอนุญาตสัมปทานฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 39/2556 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  ได้ตั้งข้อสังเกตต่อ การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ 3.3 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใชเบริการในกรณีสิ้งสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … ไว้ดังนี้

39_2556__33