ร่าง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานฯ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2556 วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ในวาระที่ 4.1 เรื่องร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

28__2556__41