การตรวจสอบข้อเท็จจริงบ.บีเอฟเคที กรณีการทำสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 18/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  การพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุที่ 4.1 ของ กทค. ครั้งที่ 13/2556  เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จำกัด กรณีการทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800  MHz กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นเพิ่งเติมดังนี้

18__2556__------------_2