การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 45/2555 วันที่ 7 ธันวาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในวาระที่ 5.1 การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1 GHz (คณะทำงานรับและตรวจคำขอรับใบอนุญาต,สำนักงาน กสทช.)   จึงขอเปิดเผยมติและความคิดเห็นดังนี้ -------------------------------------44-2555