บ.กสท ขอขยายเวลาแก้ไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800 MHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 42/2555 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  วาระ 4.2 เรื่องบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอขยายเวลาดำเนินการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ 800 MHz ให้ถูกต้องตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 (มท.)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมดังนี้

42_2555__42