การแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 39/2555  วันที่ 25 ตุลาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก วาระที่ 5.1 ขอรับนโยบายในการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 (มท.)  จึงขอเปิดเผยความเห็นดังนี้

39__2555__51