ร่าง MOU กรณีขอปรับลดราคาค่าใช้จ่ายในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม,ติดตั้งอุปกรณ์,ค่าเช่า Fiber Optic ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 37/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กรณีขอปรับลดราคาค่าใช้จ่ายในการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม,ติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเช่า Fiber Optic ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สท.)  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

37__2555__51