ร่างประกาศ กสทช. การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. …

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2555 วันที่ 17 กรกฎาคม 2555  วาระที่ 4.1 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. … (มท.)  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  มีประเด็นที่ขอสงวนความคิดเห็นดังนี้
26__2555__41