ข้อสังเกตแนบท้ายรายงานการประชุม กทค.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 21 /2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากมีการจัดส่งบันทึกขอเชิญเข้าร่วมประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2555  โดยแจ้งว่าจะพิจารณาวาระที่คงค้างการพิจารณาจากการประชุม กทค. 20/2555  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555  แต่เนื่องจากช่วงเวลาส่งบันทึกนั้นเป็นช่วงเวลานอกการทำงานปกติ  ซึ่งกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีข้อสังเกตแนบท้ายรายงานการประชุมฯ  ตามรายละเอียดดังนี้
21__2555