ร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ,ประกาศกสทช.การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการของคนต่างด้าว

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2555 วันที่ 2 พฤษภาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นต่างจากมติเสียงข้างมากในที่ประชุมสองวาระดังนี้  วาระที่ 4.16 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559) และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฉบับแก้ไขปรับปรุงตามมติ กทค. ครั้งที่ 15/2555 และวาระที่ 5.1 เรื่องการแก้ไขประกาศ กสทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครองงำกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

17__2555