การออกกากาศทีวีระบบแอนะล็อคบนโครงข่ายระบบดิจิตอลในช่วงเวลาคู่ขนาน,ผลการวิเคราะห์ควาเมหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556  ในวาระที่ 4.9 เรื่องแนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อคบนโครงข่ายระบบดิจิตอลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน และ วาระที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่)  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความคิดเห็นเพิ่มในทั้งสองวาระโดยมีรายละเอียดดังนี้
----------------------------------------------.-9-2556-1

ทั้งนี้ หลังการจัดทำร่างรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2556   กสทช. สุภิญญา ได้สงวนความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ด้วยดังนี้
-----------------------------------------------9-2556-2