ร่างประกาศกสทช. หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงฯ สำหรับประกอบธุรกิจ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  วาระที่ 4.3 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-------------------------------------8-2556